IC Communication Walkie talkie - politi-scannere - model hobby
Folehaven 12    2500 Valby   Tlf. 36170333
Du er altid velkommen til at maile eller ringe med spørgsmål
Vi sender varer overalt fra dag til dag. 

Åbningstider se på forsiden

Bestilling på mail@iccom.dk eller tlf 36170333

Tilbage til forside Tilbage til scannere

 

Brugervejledning til UBC 3300.

OBS.: Alle tegninger og skemaer kan ses i original manualen.

Alt er ikke oversat kun det vigtigste, hvis du savner noget så mail til os.

Din UBC 3300 kan gemme og lagre frekvenser som dækker:

Politiet, Brandvæsenet, Redningskorpsene, Maritime VHF frekvenser, Jernbanen, Luftfart, Amatørbåndene, Privat vognmænd, Offentlige instanser og meget mere.

Før du går i gang med at programmere skal du blot vælge hvilken båndplan du vil benytte. Den mest anvendelige er båndplan 2.

Du vælger båndplan således:

Tryk [2] (tallet 2) inden du tænder din scanner. Mens du holder tallet 2 nedtrykket, tænder du nu din station.

Båndplan 2 er valgt.

Du kan herefter gå i gang med at programmere.

Hvis du vil anvende din PC skal du bruge et kabel og software dette medfølger ikke.

Software: kan hentes hos https://home19.inet.tele.dk/pmj/scancheck/#Nyheder-2

Vælg derefter AR C250 – Basic Software for Uniden UBC 3300.

 

klargøring af skanneren:

Oplad batteripakken.

Brug den medfølgende AC Adapter som strømforsyning til din skanner.
Du kan bruge din skanner medens batteriet oplades. En fuldstændig opladning vil vare ca. 14-16 timer.

Når batteri strømmen er lav, og behøver en opladning, vil det liggende batteri blive vist i displayet, ligesom der vil lyde et beep hver 15 sekund som en lydmæssig advarsel om at skanneren mangler strøm.

Påsæt antennen på skannerens antenne bøsning.

Bælteklipsen er designet til at passe nøjagtigt  på bagsiden af skanneren. Anbring bælteklipsens fire arme nøjagtigt ud for de 4 tilsvarende fordybninger på siden, tryk derefter forsigtigt på plads til der lyder et ”klik”.

Hvis du vil benytte din PC så forbind remote kabel til PC ( ikke medfølgende i DK ) (( Se side 72 i original manualen )

Du kan sende programmerede kanaler , samtalegrupper, ID´s o.s.v. til og fra en anden UBC 3300 skanner ved at anvende et Remote kabel. ( Se side 73 i original manualen om ”cloning”) Du kan også uploade eller downloade programmerede data til eller fra en PC. ( Se side 72 i original manualen, PC Control mode.)

 

Grundlæggende betjening:

1. Inden du tænder for skanneren, så drej squelch knappen så langt med uret som det er muligt, uden at øve vold mod den.

2. Tænd for skanneren, ved at dreje volumen kontrol knappen, mod højre, der lyder et klik. Skanneren starter automatisk med at skanne, men eftersom du endnu ikke har programmeret nogle frekvenser ind i den vil du ikke modtage nogle signaler. Når du har indstillet Squelchen, og programmeret nogle frekvenser vil du begynde at høre radio kommunikation regelmæssigt.

For at indstille squelchen er du nødt til at være i ”Hold mode” og der må ikke være signal på den valgte frekvens.Tryk på [Hold/Man] flere gange, indtil du ikke hører noget signal men kun sus. Indstil til et behageligt lavt lyd niveau.

3. Drej squelch knappen  mod uret ( venstre om ) lige til støjen netop forsvinder. Ethvert signal skanneren opfanger, som er lidt kraftigere end det niveau din squelch nu er indstillet til, vil få skanneren til at stoppe. Det er af stor vigtighed at du er omhyggelig med denne indstilling. Hvis du ikke fjerner grundstøjen med squelchen kan der ikke skannes, hvis du strammer squelchen for meget, vil du ikke modtag de svage signaler.

Det er nu tid til at programmere nogle frekvenser ind i skanneren, hvordan dette gøres vil blive gennemgået senere i denne manual. Det er inden du gør det, vigtigt at du læser og forstå afsnittet  Forståelse af menu-systemet. Fordi det vil hjælpe dig sikkert igennem alle de attraktive områder som denne skanner kan. Senere i et afsnit, kaldet ” Særligt tillæg ”, lærer du mere generelle ting som fravalg af tastatur toner, gøre skanneren lydløs, ændre udseende af display og mange andre ting.

 

Forståelse af menu-systemet:

Det er meget vigtigt for dig at læse og forstå menu skærmene. At navigere gennem alle menuerne er i virkeligheden ret enkelt. Mange af de ting denne skanner kan, er det kun muligt at nå gennem menuerne. Der er flere måder at komme igennem disse skærme, men først og fremmest skal du trykke på [Menu/Back]  for at starte. Når som helst du måtte ønske det kan du forlade denne mode, ved simpelt hen at trykke på Menu/Back] gentagne gange indtil skanneren er tilbage i den mode den var inden du startede menu-mode, eller du kan trykke på [Scan] eller [Search]  for direkte udgang og start af skanning eller søgning. Når du er i menu-mode, vil højttaleren altid være afbrudt.

For at hjælpe dig til forståelse af menu skærmene, er der vist et ”Flow-kort”  bagerst i den originale manual, det giver dig mulighed for at følge med og se hvor du er i systemet. Der to ting du skal huske: Drej VFO knappen (15) for at komme gennem menuerne og tryk på [E] for at gemme informationerne/kommandoerne.

For enkelthedens skyld har vi valgt kun at bruge VFO en til at skifte op eller ned med og ”E” for at lagre kommandoerne.

Der er også direkte adgang til menuerne ved at benytte tallene i ”Flow-kortet” det vil sende dig direkte til den ønskede position, men du vil så ikke se de øvrige menuer.

Genvejs oversigt kan du se på side 3 og 4 i denne manual.

Illustrationen på side 17 i original manualen viser det første niveau af en menu skærm. Disse niveauer er udvidet i et Flow-kort på side 91 til 93 i original manualen. Du vi af beskrivelsen se og forstå meningen med disse funktioner på de efterfølgende sider.

Derefter vil du blive ført igennem alle de trin af programmering  og søgning der er nødvendige for at du skal få størst muligt udbytte af din nye skanner.

Programmering:

Inden din UBC 3300 XLT kan begynde at foretage en almindelig skanning, skal du programmere et antal frekvenser ind i mindst to kanaler.

Gentag nedenstående procedure for hver kanal du ønsker at programmere.

Vælg de frekvenser du ønsker at modtage signaler fra, enten du har listen fra Internet eller fra din forhandler.

Tryk Menu/Back

Vælg  derefter menu punkterne: 2:Scan / 1: Conventional. Ved at dreje på VFO ( rulleknappen ) og tryk ”E”

Vælg en kanal ved at indtaste kanal nummeret på tastaturet. Tryk derefter på ”E”

Vælg nu 1: Frequency og tryk ”E”

Indtast nu frekvensen ved hjælp af tastaturet. Afslut med tryk på ”E”

Indtast nu navnet på kanalen (se afsnittet: Lagre tekster.)

Vælg nu det ønskede display.

OBS. For at slette fejl indtastninger tryk på (.) gentagne gange indtil display er renset.

 

For at slette en gemt frekvens, gøres følgende:

a.                                      Vælg en kanal.

b.                                      Tryk ”0”

c.                                      Tryk derefter ”E”

OBS. Alle kanaler der ikke indeholder en frekvens vil automatisk blive udelukket fra skanning.

 

Ændre en allerede gemt frekvens:

Tryk på "Menu/Back."

Vælg 2: Scan Option / 1: Conventional ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

Vælg den kanal du ønsker at ændre ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

Vælg 1:Frequency  ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

Foretag nu frekvens ændringen, husk at benytte decimal punktet (.) brug tastaturet og slut med tryk på ”E”

 

Dobbelt indtastning af frekvens:

Hvis du indtaster en frekvens, som allerede er gemt i en anden kanal, vil der lyde et advarsels beep og der vil stå i displayet: ”Warning Duplicate” Tryk nu på decimal punktet (.) for at slette det indtastede eller tryk på ”E”  for også, at gemme frekvensen på den valgte kanal.

 

Flytte en gemt frekvens, til en anden kanal:

Du kan flytte en gemt / lagret  frekvens til en anden kanal.

1.                                     Tryk "Hold / Man"

2.                                     Tryk Transfr. Den første tomme kanal vil nu blinke i displayet.

3.                                     Tryk ”E” og frekvensen er nu gemt i den nye kanal.

4.                                      Hvis du ønsker at vælge en anden kanal, kan du gøre dette ved at benytte VFO´en, inden du trykker på ”E”

OBS. Hvis du flytter en frekvens til en anden kanal, flytter du samtidig alle de data du har gemt i den oprindelige kanal. Undtaget fra denne regel er data relateret til Trunked kanaler ( bruges sjældent i Danmark )

Gemme et navn ( Text Tags ):

Du kan gøre din skanner mere brugervenlig ved at give de enkelte banker eller kanaler navne, dette vil lette genkendelsen af de transmissioner du lytter på. ( Se afsnittet ”forståelse af menu systemet” tidligere i denne manual )

Navngiv en Bank ( Bank Tags ):

Tryk "Menu / Back"

Vælg  3: System Option / 9: Bank Tag Ved at dreje på VFO´en. Og derefter trykke på ”E”

Vælg derefter bank nummer, ved igen at benytte VFO´en  og trykke på ”E”

Cursoren vises nu i display, drej på VFO´en for at vælge bogstaver og tryk på "Hold / Man" eller RSM for at flytte cursoren til højre eller venstre. Du kan bruge både store og små bogstaver ligesom tal og specielle tegn er til rådighed.

Efter at have indtastet den ønskede tekst tryk på ”E” for at gemme den.

 

Navngiv en kanal ( Channel Tags ):

Tryk på Hold/Man

Vælg 2: Scan Option / 1: Conventional. Ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

Vælg kanal nummer ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

Vælg 1: Frequency og Alpha Tag ved at dreje VFO´en og trykke på ”E”

Du kan kun give en kanal navn, hvis der er gemt en frekvens i kanalen.

Cursoren vises i displayet. Drej på VFO´en  for at vælge bogstaver, tryk Hold/Man  for at flytte cursoren til højre eller til venstre. Du kan bruge både store og små bogstaver ligesom tal og specielle tegn er til rådighed.

Efter at have indtastet den ønskede tekst tryk på ”E” for at gemme den.

Husk at du kan rette evt., fejl indtastninger ved at trykke på (.) indtil ordet er væk.

Lyd alarm. (Beep Alert):

Skanneren kan give dig et opmærksomheds signal på tre beeps ved starten af en transmission på en tildelt frekvens. Dette signal kan slås til eller fra  ( ON / OFF ) for hver kanal i Conventional mode.

 

Vælg Conventional mode:

Tryk Menu/Back.

Vælg 2: Scan Option dernæst 1: Conventional  ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

Vælg kanal nummer ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E” (Du kan også vælge kanalnummer ved at benytte tastaturet, husk at trykke på ”E”

Vælg 4: Beep Alert ved at dreje på VFO´en  og trykke på ”E”

Vælg 1: ON eller 2: OFF ved at dreje på VFO´en  og trykke på ”E”

OBS. Hvis displayet viser:Not Registeredså sørg for at der er programmeret en frekvens i kanalen.

Programmerings tips:

Grupper dine frekvenser sammenhørende f.eks. politi frekvenser på kanal 1 og 2, redningskorps på kanal 3 og 4, Marine VHF på 5 og så fremdeles.

Anbring de frekvenser du lytter mest på som Prioritets kanaler.

For at gøre din skanning så hurtig som mulig så start med det laveste kanal nr. i hver bank og fyld ud derfra.

Husk at lave en liste over de frekvenser du gemmer i bankerne, det gør det meget lettere at udvælge de banker du ønsker at skanne, samt at gemme flere frekvenser i.

Frekvenser bliver afrundet i henhold til de valgte step for de enkelte frekvensområder.

Hvis du overskriver en frekvens med et nyt navn, vil det gamle navn blive slettet.

Når du indtaster en frekvens, bliver den automatisk sat til 2 sek. Delay ( forsinkelse ) og det kan ikke ændres.

Squelch (SQ) Mode:

Skanneren kan indstilles til følgende SQ modes:

Bærebølge SQ mode ( Den fabriksindstillede):

Skanneren stopper på enhver transmission eller squelch åbning uafhængig af om der anvendes Tone squelch eller ej.

Tone SQ mode:

Skanneren stopper kun på de frekvenser der har en Tone frekvens programmeret, og som din skanner er programmeret til at modtage.

Tone søge mode:

Under en hvilken som helst transmission, vil skanneren begynde at søge efter alle mulige tone frekvenser, og finde den der passer på det udsendte signal. Både CTCSS OG DCS  toner.

OBS. Når Tone Search  er aktiv i Scan mode, Vil CTCSS eller DCS tonen blinke i displayet. Det betyder at skanneren har fundet en tone SQ der passer til det modtagne signal. Du kan så trykke på ”E” for at programmere denne tone ind i den frekvens den passer til. Når du så skifter til Tone SQ mode, vil frekvensen blive programmeret.

Tone Lock (out) mode:

På enhver programmeret kanal eller frekvens kan du udelukke den valgte tone squelch ved at trykke på L/O, efter at have skrollet til den ønskede tone. Skanneren vil så stoppe på alle frekvenser uanset tone, undtagen på den tone du lige har valgt at udelukke.

Indstil scanneren til Tone squelch:

Tryk Menu/Back.

Vælg System Option

Tryk ”E”

Vælg SQ-mode (8)

Tryk ”E”

Vælg  Tone SQ

Tryk ”E”

Tryk Hold/Man

Derefter skal tonerne lægges ind:

For at indstille CTCSS tonerne, skal du først gøre følgende:

Tryk Menu/Back.

Vælg 2: Scan Options /

1: Conventional, vælg derefter kanal nummer. ( indtastes )

3: Tone Data.  Vælg   1:CTCSS   eller   2:DCS    ved at dreje på VFO´en og trykke på ”E”

derefter vælger du den ønskede tonefrekvens

CTCSS: Continuous Tone Coded Squelch System.

DCS: Digital Coded System.

Og slut med tryk på ”E”. Skanneren viser i displayet hvilken type du har valgt.

For at mindske mængden af informationer, der bliver vist i displayet, kan du oprette en ”skærm maske”:

Tryk [Menu Back]+[3]+[2]+[1]

For at fjerne lyden  ved hver indtastning, slå Beep lyden fra:

Tryk [Menu Back]+[3]+[3]+[2]

For at øge displayets baggrundsbelysning, indstil ”Dimmer” til HIGH:

Tryk [Menu Back]+[3]+[1]+[1]+[1]

For at dæmpe baggrundslyset i displayet, indstil Dimmer til MEDIUM:

Tryk [Menu Back]+[3]+[1]+[1]+[2]

For hindre utilsigtet indtastning, af frekvenser eller andet lås for yderligere programmering:

Tryk [Menu Back]+[3]+[4]+[1]

For at navngive en bank, vælg en bank ( f.eks. bank nr. 1 ):

Tryk [Menu Back]+[3]+[9]+[1]

Drej VFO kontrollen for at vælge teksten. Brug  [RSM] og [HOLD/MAN] for at flytte cursoren . Når teksten er skrevet, tryk [E] for at gemme den.

For at genindtaste en frekvens, i en kanal der er programmeret, ( F.eks. ændre frekvensen på kanal 5, til 155.000 Mhz):

Tryk [SCAN]+[HOLD/MAN]+[5]+[HOLD/MAN]+[1]+[5]+[5]+[.]+[E]

For at modtage et ”advarsels beep” for aktivitet på udvalgte ID kanaler mens der søges efter trunked kanaler, er det nødvendigt at tænde for Beep advarsel. For det ønskede ID.

Tryk [ Menu Back]+[2]+[2]+[vælg bank]+[E]+[3]+[vælg ID memory]+[E]+[3]+[1]

For at modtage en Beep advarsel, for aktivitet på en specifik kanal, skal der tændes for ”Beep Alert”, på denne kanal:

Tryk [Menu Back]+[2]+[1]+ [vælg kanal] +[E]+[4]+[1]

Derefter indtastes det laveste  og den øverste frekvensområde  og Tryk [E] efter  hver frekvens. For at starte søgningen i det valgte område tast [Search]

For automatisk lagring af frekvensen mens der søges, Stil ”Auto Store til ONEfter at have valgt søge område:

Tryk [Menu ack]+[1]+[2]+[6]+[1]+[vælg bank]+[Search]

For at udnytte ”TRUNK TRACKING, vælg en bank og derefter Trunk typen:

Tryk [Menu Back]+[2]+[2]+[vælg bank]+[E]+[1]+[1]

Indtast derefter den trunk type du ønsker at spore.

For at søge et specifikt frekvens område, skal ”Search Range” konfigureres:

Tryk [Menu Back]+[1]+[2]+[2]+[vælg Bank]+[E]+[1]

Derefter indtastes det laveste  og den øverste frekvensområde  og Tryk [E] efter  hver frekvens. For at starte søgningen i det valgte område tast [Search]

For at ændre navnet på et specifikt søge område Du har sat op gøres følgende:

Tryk [Menu Back]+[1]+[2]+[2]+[vælg søge område]+[E]+[4]

Drej VFO kontrollen for at vælge bogstaver og brug [RSM] eller [HOLD/MAN] for at flytte cursoren og tryk til sidst [E]

For at ændre navnet på en specifik kanal Du har sat op gøres følgende:

Tryk [2]+[1]+[vælæg Kanal]+[E]+[1]+[E]

Drej VFO kontrollen for at vælge bogstaver og brug [RSM] eller [HOLD/MAN] for at flytte cursoren og tryk til sidst [E]

For at dæmpe signalerne på en specifik kanal du har indkodet, gøres følgende:

Tryk [Menu Back]+[2]+[1]+[vælg kanal]+[E]+[5]+[1]

Hvad menes der med:

Trunk Tracking: Følger VHF high band UHF 800 / 900 MHz hovedlinier i offentlig service system, ligesom hvis det var almindelig tovejs kommunikation der blev anvendt.

Multi Track: Sporer mere end et Trunking system ( hovedlinie system ) ad gangen. Skanner både konventionelle systemer og trunked systemer samtidigt.

1000 kanaler: Man kan programmer en frekvens i hver kanal. Du skal have programmeret mindst en kanal for at kunne anvende skanner funktionen.

10 Banker: 10 banker med hver 100 kanaler er til rådighed for programmering af frekvenser, for at opretholde en hurtigere skannings cyklus. Eller for programmering af frekvenser til trunked systemer.

25 MHz – 1300 MHz:  Indikerer det frekvens område der kan anvendes til søgning eller skanning, inden for skannerens bånd grænser.

10 prioritets kanaler: Du kan tildele en Prioritets kanal i hver bank. Tildeling af prioritets kanaler giver mulighed for at spore aktivitet på dine vigtigste kanaler, mens skanneren overvåger andre kanaler for aktivitet. Du kan også tildele trunking prioritets samtale grupper.

Priority Plus Scan: Skanner kun prioritets kanaler.

Unique Data Skip: Din skanner springer over uønskede data transmissioner.

Memory Backup: Hvis strømmen til din skanner afbrydes ( batterifejl eller lignende ) vil denne back-up sørge for at bevare dine indtastede og gemte data i hukommelsen.

Direct Channel Access: Du kan gå direkte til hvilken som helst kanal du ønsker det, uden først at skulle i Menu mode.

Attenuator: Reducerer signalstyrken på frekvensen.

PC Programable: Tillader dig let at programmere alle frekvenser og hvad du ellers ønsker, ind i din skanner, fra din PC.

Turbo Search: Øger søgehastigheden til 300 step i sekundet. Denne funktion gælder dog kun i bånd omåder med 5 KHz step.

Text Tags: Du kan selv designe din skanner ved at tildele kanalerne navne. ( Op til 16 Karakterer ).

Auto  Store: Skanneren lagrer automatisk de fundne aktive frekvenser i den tildelte bank.

 CTCSS / DCS: Skanneren kan modtage og søge efter begge tone squelch systemer.

LCD Back-Light: Baggrunds lys i display når du trykker på [Lampe/Låse knappen]

Battery Save:  I scan-mode, Hold-mode og ingen transmissions modtagelse, vil skanneren automatisk reducer strømforbruget, for at forlænge batteriets levetid.

Nulstil alle memory kanaler  

Sluk scanneren, hold 2, 9 & MANUAL nede, mens du tænder for scanneren igen. Dette nulstiller alle kanaler.

( Alle memory kanaler bliver slettet. Scanneren er totalt tom)

Hvis du opdager fejl er du velkommen til at mail@iccom.dke rettelser til os.

Vi tager forbehold for, prisændringer, trykfejl og ændring af varens udseende, tilbehør og sammensætning.

IC Communication
Copyright 2019 af IC Communication. Alle rettigheder forbeholdes.